Эх, олон хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцэгт тэтгэмж цэсний мэдээллүүд