Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө / 2016-2030 / цэсний мэдээллүүд