Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлого батлах тухай цэсний мэдээллүүд