Хөгжлийн бэрхшээлтэй нийгмийн хамгааллын тухай хууль цэсний мэдээллүүд